1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขของประชาชนการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนและการค้า

5 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง

6 ความผิดต่อชีวิต

7 ความผิดต่อร่างกาย

8 ความผิดเกี่ยวกับเพศทำให้แท้งลูกและทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชรา

9 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ

10 ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง

11 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์

12 ความผิดฐานกรรโชกรีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์

13 ความผิดฐานฉ้อโกงโกงเจ้าหนี้และยักยอก

14 ความผิดฐานรับของโจรทำให้เสรียทรัพย์และบุกรุก

15 ความผิดลหุโทษ