ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๓

ลักษณะ ๙ ยืม

 • หมวด ๑ ยืมใช้คงรูป

  1. มาตรา ๖๔๐
  2. มาตรา ๖๔๑
  3. มาตรา ๖๔๒
  4. มาตรา ๖๔๓
  5. มาตรา ๖๔๔
  6. มาตรา ๖๔๕
  7. มาตรา ๖๔๖
  8. มาตรา ๖๔๗
  9. มาตรา ๖๔๘
  10. มาตรา ๖๔๙
 • หมวด ๒ ยืมใช้สิ้นเปลือง

  1. มาตรา ๖๕๐
  2. มาตรา ๖๕๑
  3. มาตรา ๖๕๒
  4. มาตรา ๖๕๓
  5. มาตรา ๖๕๔
  6. มาตรา ๖๕๕
  7. มาตรา ๖๕๖