อ้างอิงจากเว็บไซต์ krisdika.go.th ปี พ.ศ. ๒๕๖๓,

หมายเหตุ อาจมีการเพิ่มเติมชื่อย่อของมาตราตามความเข้าใจส่วนตัวของผู้เขียน และจะมีการแก้ไขตลอดเวลาในขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียน.


สารบัญ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ และ ๒ ที่ได้ตรวจชำระใหม่
 • พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อความเบื้องต้น
 • บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  • ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • ลักษณะ ๒ บุคคล
   • หมวด ๑ บุคคลธรรมดา
    • ส่วนที่ ๑  สภาพบุคคล
    • ส่วนที่ ๒ ความสามารถ
    • ส่วนที่ ๓ ภูมิลำเนา
    • ส่วนที่ ๔ สาบสูญ
   • หมวด ๒ นิติบุคคล
    • ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    • ส่วนที่ ๒ สมาคม
    • ส่วนที่ ๓ มูลนิธิ
   • ลักษณะ ๓ ทรัพย์
   • ลักษณะ ๔ นิติกรรม
    • หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    • หมวด ๒ การแสดงเจตนา
    • หมวด ๓ โมฆกรรมและโมฆียกรรม
    • หมวด ๔ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
   • ลักษณะ ๕ ระยะเวลา
   • ลักษณะ ๖ อายุความ
    • หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    • หมวด ๒ กำหนดอายุความ
  • บรรพ ๒ หนี้
   • ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    • หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี้
    • หมวด ๒ ผลแห่งหนี้
     • ส่วนที่ ๑ การไม่ชำระหนี้
     • ส่วนที่ ๒ รับช่วงสิทธิ
     • ส่วนที่ ๓ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
     • ส่วนที่ ๔ เพิกถอนการฉ้อฉล
     • ส่วนที่ ๕ สิทธิยึดหน่วง
     • บุริมสิทธิ
      • บุริมสิทธิสามัญ
      • บุริมสิทธิพิเศษ
       • บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์
       • บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์
      • ลำดับแห่งบุริมสิทธิ
      • ผลแห่งบุริมสิทธิ
    • หมวด ๓ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
    • หมวด ๔ โอนสิทธิเรียกร้อง
    • หมวด ๕ ความระงับหนี้
     • ส่วนที่ ๑ การชำระหนี้
     • ส่วนที่ ๒ ปลดหนี้
     • ส่วนที่ ๓ หักกลบลบหนี้
     • ส่วนที่ ๔ การแปลงหนี้ใหม่
     • ส่วนที่ ๕ หนี้เกลื่อนกลืนกัน
   • ลักษณะ ๒ สัญญา
    • หมวด ๑ ก่อให้เกิดสัญญา
    • หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา
    • หมวด ๓ มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ
    • หมวด ๔ เลิกสัญญา
   • ลักษณะ ๓ จัดการงานนอกสั่ง
   • ลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้
   • ลักษณะ ๕ ละเมิด
    • หมวด ๑ ความรับผิดเพื่อละเมิด
    • หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
    • หมวด ๓ นิรโทษกรรม
  • บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
   • ลักษณะ ๑ ซื้อขาย
    • หมวด ๑ สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย
     • ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     • ส่วนที่ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์
    • หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
     • ส่วนที่ ๑ การส่งมอบ
     • ส่วนที่ ๒ ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง
     • ส่วนที่ ๓ ความรับผิดในการรอนสิทธิ
     • ส่วนที่ ๔ ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด
    • หมวดที่ ๓ หน้าที่ของผู้ซื้อ
    • หมวดที่ ๔ การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง
     • ส่วนที่ ๑ ขายฝาก
     • ส่วนที่ ๒
      • ขายตามตัวอย่าง
      • ขายตามพรรณนา
      • ขายเผื่อชอบ
     • ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาด
   • ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน
   • ลักษณะ ๓ ให้
   • ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์
    • หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    • หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
    • หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้เช่า
    • หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า
   • ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ
   • ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน
   • ลักษณะ ๗ จ้างทำของ
   • ลักษณะ ๘ รับขน
    • หมวด ๑ รับขนของ
    • หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร
   • ลักษณะ ๙ ยืม
    • หมวด ๑ ยืมใช้คงรูป