จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะอักษรศาสตร์ หมวดวิชาทัศนศิลป์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา
 • วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและนฤมิตรศิลป์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • คณะเทคโนโลยีเมีเดียและศิลป์ประยุกต์
  • สาขามีเดียอาร์ต
  • สาขาเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 • คณะศิลปะกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • สาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • สาขาวิชามัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 • คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 • คณะศิลป์วิจิตร
 • คณะศิลป์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยลัยราชภัฏธนบุรี

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม
 • คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์
  • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชพิบูลย์สงคราม

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์
  • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรม
  • หลักสูตรจิตรกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาศิลปศึกษา
  • สาขาศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านออกแบบ มักจะมีสาขาวิชาออกแบบอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมด้วย.  ซึ่งเราได้แยกรายชื่อมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมเอาไว้ให้แล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น