คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
 4. สาขาสถาปัตยกรรมไทย
 5. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
 6. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาศิลปอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาวิชาการผังเมือง
 4. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. สาขาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาศิลปอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 1. สาขาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองและชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. ภูมิสถาปัตยกรรม
 3. เทคโนโลยีภมูิทัศน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 1. สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาออกแบบภายใน
 3. สาขาออกแบบเซรามิกส์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมไทย

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาการจัดการผังเมือง

คณะวิศวกรรมศาสต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 1. สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมและวางแผนชุมชน
 3. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 1. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 1. สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 2. สาขาจัดการการก่อสร้าง
 3. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
 4. สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาวิชาการออกแบบภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 1. สาขาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 1. สาขาสถาปัตยกรรม
 2. สาขานวตกรรมการออกแบบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น