วันที่ 10  ธันวาคม 2561 นี้ เมื่อย้อนไปถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2475  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย  ซึ่งถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว” สาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ ได้แก่ การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคล คณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎร ดังนี้

– พระมหากษัตริย์

– สภาผู้แทนราษฎร

– คณะกรรมการราษฎร

– ศาล
ดังนั้น วันนี้จึงมีความหมายต่อชาวไทยอย่างยิ่ง กว่าจะได้มาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียมกันในสังคม และอยู่กันอย่างผาสุกได้นั้นต้องแลกมาด้วยความเสียสละ ความเมตตา ความสามัคคี ของบุคคลสำคัญมากมายที่พวกเราชาวไทยได้ระลึกถึงและปกป้องให้คงอยู่สืบนานเท่านาน สืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่น

วันหยุดครั้งนี้ มีซี่รีย์เกาหลี  เรื่อง  Dear Judge  เป็นเรื่องราวของคนในอาชีพสายกฎหมาย ที่น่าสนใจดูว่าเขาเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างพวกเราได้อย่างไร  มีผลกระทบกับเราอย่างไร ให้ข้อคิด แนวทางการใช้ชีวิตของเราได้ดีที่เดียว

 

ติดตามดูได้จากลิงก์นี้นะคะ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น