ปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน

ในปี 2563 นี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 

 วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน 6) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ในวันวิสาขบูชา ดังนี้

1.เป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก  ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ”

2. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ 

3. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา
                ซึ่งในปีนี้ จะมีความพิเศษกว่าปีอื่น ๆ คือเกิดโรคไวรัสโควิด 19 ระบาดทั่วโลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ฉะนั้น ทางรัฐบาลไทยขอความร่วมมือให้ทางวัดทุกส่วนจัดงานในช่วงวันที่5-6พค.ให้จัดกิจกรรมจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
                วันหยุดนี้ มีหนังญี่ปุ่น เรื่อง Poison Berry In My Brain  เป็นเรื่องราวที่จำลองการทำงานของสมองก่อนที่จะตัดสินใจกระทำการสิ่งใดต้องมีการวิเคราะห์ มีการโหวต อย่างกรณีนี้เขายกตัวอย่างด้านความรักนั้นกว่าจะมีชีวิตคู่ได้นั้น สมองต้องประมวลผล มีการทำงานที่เป็นขั้นตอน อย่างหนัก ถึงจะตัดสินใจได้ เป็นหนังที่แสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจน ลองติดตามดูนะคะ เขานำเสนอได้อย่างเข้าใจ