ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ความผิด ลักษณะ 10 หมวด ๒ และ หมวด ๓ นับตั้งแต่มาตรา 322 ถึงมาตรา 333 จำนวนทั้งสิ้น 12 มาตรา

หัวข้อ

 1. ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับ อยู่ในหมวด 2 นับตั้งแต่มาตรา 322 ถึงมาตรา 325 จำนวน 4 มาตรา
  1. เปิดผนึกเพื่อล่วงรู้ข้อความหรือนำข้อความออกเปิดเผย มาตรา 322
  2. ล่วงรู้ หรือได้มาซึ่งความลับแล้วเปิดเผยความลับนั้น
   1. เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ผู้มีอาชีพ หรือผู้ช่วย
   2. ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพนั้น มาตรา 323 วรรคท้าย
  3. เปิดเผยหรือใช้ความลับเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการค้นพบหรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์ มาตรา 324
  4. ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับเป็นความผิดอันยอมความได้ มาตรา 325
 2. ความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท อยู่ในหมวด 3 นับตั้งแต่มาตรา 326 ถึงมาตรา 333 จำนวน 8 มาตรา
  1. หมิ่นประมาทผู้อื่น มาตรา 326
  2. หมิ่นประมาทผู้ตาย มาตรา 327
  3. หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กระจายเสียงหรือกระจายภาพหรือเป่าประกาศ มาตรา 328
  4. การกระทำที่ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท
   1. แสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต มาตรา 329
    1. เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
    2. ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
    3. ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ
    4. ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม
   2. คู่ความหรือทนายความแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในศาล มาตรา 331
  5. เหตุยกเว้นโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 330
  6. คำขอบังคับในคดีหมิ่นประมาท มาตรา 332
   1. ให้ยึดและทำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท
   2. ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้งโดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา
  7. การยอมความและร้องทุกข์ มาตรา 333

คำอธิบายเรียงรายมาตรา

ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับ

อยู่ในหมวด 2 นับตั้งแต่มาตรา 322 ถึงมาตรา 325 จำนวน 4 มาตรา

เปิดผนึกเพื่อล่วงรู้ข้อความหรือนำข้อความออกเปิดเผย ตามมาตรา 322

มาตรา ๓๒๒  ผู้ใดเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไป เพื่อล่วงรู้ข้อความก็ดี เพื่อนำข้อความในจดหมายโทรเลขหรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผยก็ดี ถ้าการกระทำนั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ล่วงรู้ หรือได้มาซึ่งความลับแล้วเปิดเผยความลับนั้น ตามมาตรา 323

มาตรา ๓๒๓  ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจำหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้นแล้วเปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ผู้มีอาชีพ หรือผู้ช่วย

ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพนั้น ตามมาตรา 323 วรรคท้าย

ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผู้อื่น อันตนได้ล่วงรู้หรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

เปิดเผยหรือใช้ความลับเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการค้นพบหรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 324

มาตรา ๓๒๔  ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีตำแหน่งหน้าที่ วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์ เปิดเผยหรือใช้ความลับนั้นเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับเป็นความผิดอันยอมความได้ ตามมาตรา 325

มาตรา ๓๒๕  ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

ความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท

อยู่ในหมวด 3 นับตั้งแต่มาตรา 326 ถึงมาตรา 333 จำนวน 8 มาตรา

หมิ่นประมาทผู้อื่น ตามมาตรา 326

มาตรา ๓๒๖  ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมิ่นประมาทผู้ตาย ตามมาตรา 327

มาตรา ๓๒๗  ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒๖ นั้น

หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กระจายเสียงหรือกระจายภาพหรือเป่าประกาศ ตามมาตรา 328

มาตรา ๓๒๘  ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

การกระทำที่ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท

แสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ตามมาตรา 329

มาตรา ๓๒๙  ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต

(๑) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม

(๒) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่

(๓) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ

(๔) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม

ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม

ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่

ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ

ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม

คู่ความหรือทนายความแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในศาล ตามมาตรา 331

มาตรา ๓๓๑  คู่ความ หรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิดเห็น หรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

เหตุยกเว้นโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามมาตรา 330

มาตรา ๓๓๐  ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

คำขอบังคับในคดีหมิ่นประมาท ตามมาตรา 332

มาตรา ๓๓๒  ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง

(๑) ให้ยึด และทำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท

(๒) ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา

ให้ยึดและทำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท

ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้งโดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา

การยอมความและร้องทุกข์ ตามมาตรา 333

มาตรา ๓๓๓  ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย