ความผิดฐานรับของโจรทำให้เสียทรัพย์และบุกรุก อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวด 6 , หมวด 7 และ หมวด 8 นับตั้งแต่มาตรา 357 จนถึงมาตรา 366 รวมทั้งสิ้น 10 มาตรา

หัวข้อ

 1. ความผิดฐานรับของโจร
  1. ความหมายของคำว่า “ของโจร” มาตรา 357
  2. การกระทำที่เป็นความผิดฐานรับของโจร มาตรา 357
  3. เหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น มาตรา 357 วรรคสอง
  4. เปรียบเทียบความผิดฐานรับของโจรกับลักทรัพย์
 2. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
  1. การกระทำที่เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ มาตรา 358
  2. เหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น
   1. การกระทำต่อทรัพย์บางประเภท มาตรา 359
   2. การกระทำต่อทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ มาตรา 360
   3. การกระทำต่อพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา มาตรา 360 ทวิ
  3. เปรียบเทียบความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์กับลักทรัพย์
   1. ในด้านกฎหมายสารบัญญัติ
   2. ในด้านกฎหมายวิธีสบัญญัติ
 3. ความผิดฐานบุกรุก
  1. เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น มาตรา 362
  2. ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขต มาตรา 363
  3. เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานของผู้อื่น มาตรา 364
  4. เหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น มาตรา 365
   1. โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
   2. โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

คำอธิบายเรียงรายมาตรา

ความผิดฐานรับของโจร

ความหมายของคำว่า “ของโจร” มาตรา 357

การกระทำที่เป็นความผิดฐานรับของโจร มาตรา 357

มาตรา ๓๕๗  ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น มาตรา 357 วรรคสอง

ถ้าการกระทำความผิดฐานรับของโจรนั้น ได้กระทำเพื่อค้ากำไรหรือได้กระทำต่อทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ (๑๐) ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดฐานรับของโจรนั้น ได้กระทำต่อทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ การชิงทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๙ ทวิ หรือการปล้นทรัพย์ตามมาตรา ๓๔๐ ทวิ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท

เปรียบเทียบความผิดฐานรับของโจรกับลักทรัพย์

ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

การกระทำที่เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ มาตรา 358

มาตรา ๓๕๘  ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น

การกระทำต่อทรัพย์บางประเภท มาตรา 359

มาตรา ๓๕๙  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๕๘ ได้กระทำต่อ

(๑) เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม

(๒) ปศุสัตว์

(๓) ยวดยานหรือสัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือ

(๔) พืชหรือพืชผลของกสิกร

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การกระทำต่อทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ มาตรา 360

มาตรา ๓๖๐  ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การกระทำต่อพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา มาตรา 360 ทวิ

มาตรา ๓๖๐ ทวิ  ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ที่ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เปรียบเทียบความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์กับลักทรัพย์

ในด้านกฎหมายสารบัญญัติ

ในด้านกฎหมายวิธีสบัญญัติ

ความผิดฐานบุกรุก

เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น มาตรา 362

มาตรา ๓๖๒  ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขต มาตรา 363

มาตรา ๓๖๓  ผู้ใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานของผู้อื่น มาตรา 364

มาตรา ๓๖๔  ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น มาตรา 365

มาตรา ๓๖๕  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ หรือมาตรา ๓๖๔ ได้กระทำ

(๑) โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

(๒) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ

(๓) ในเวลากลางคืน

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป