ความผิดลหุโทษ อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุโทษ นับตั้งแต่มาตรา 367 ถึงมาตรา 398 รวมทั้งสิ้น 32 มาตรา แบ่งออกเป็น 3 เรื่องคือ หนึ่ง ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับเจ้าพนักงานและความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน, สอง ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะและความผิดเกี่ยวกับสัตว์, สาม ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจและความผิดลหุโทษอื่นๆ

หัวข้อ

 1. ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับเจ้าพนักงานและความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน
  1. ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
   1. ไม่ยอมบอกหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 367
   2. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ตามมาตรา 368
   3. ทำให้เอกสารที่เจ้าพนักงานแสดงไว้ไร้ประโยชน์ ตามมาตรา 369
   4. ไม่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งเรียกให้ช่วยระงับสาธารณภัย ตามมาตรา 383
  2. ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน
   1. ส่งเสียงจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ตามมาตรา 370
   2. พาอาวุธไปโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร ตามมาตรา 371
   3. ทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในที่สาธารณะ ตามมาตรา 372
   4. ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ตามมาตรา 376
   5. เสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ประพฤติวุ่นวาย ตามมาตรา 378
   6. ชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ ตามมาตรา 379
   7. แกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจ ตามมาตรา 384
   8. กีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร ตามมาตรา 385
   9. แขวนติดตั้งหรือวางสิ่งใดไว้โดยประการที่น่าจะตกหรือพังลง ตามมาตรา 387
   10. กระทำด้วยประการใดๆ ให้ของแข็งตกลง ณ ที่ใดๆ โดยประการที่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ตามมาตรา 389
 2. ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะและความผิดเกี่ยวกับสัตว์
  1. ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ
   1. ทำให้รางระบายน้ำ ร่องน้ำ หรือท่อระบายของโสโครกอันเป็นสิ่งสาธารณะเกิดขัดข้องหรือไม่สะดวก ตามมาตรา 375
   2. ทำให้เกิดปฏิกูลแก่นำ้ในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำ อันไม่ไว้สำหรับประชาชนใช้สอย ตามมาตรา 380
   3. ขุดหลุม หรือรางหรือปลูกปักหรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ตามมาตรา 386
  2. ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับสัตว์
   1. ปล่อยปละละเลยให้สัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายที่ควบคุมไว้เที่ยวไปโดยลำพัง ตามมาตรา 377
   2. กระทำทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จำเป็น ตามมาตรา 381
   3. ใช้ให้สัตว์ทำงานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควร ตามมาตรา 382
   4. ไล่ต้อนหรือทำให้สัตว์ใดๆเข้าไปในสวน ไร่ หรือนาของผู้อื่น ตามมาตรา 394
   5. ปล่อยปละละเลยให้สัตว์ที่ควบคุมไว้เข้าไปในสวน ไร่ หรือนา ของผู้อื่น ตามมาตรา 395
   6. ทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็นในริมทางสาธารณะ ตามมาตรา 396
 3. ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจและความผิดลหุโทษอื่นๆ
  1. ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
   1. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามมาตรา 390
   2. ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามมาตรา 391
   3. ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็ญ ตามมาตรา 392
   4. การกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการรังแกหรือข่อเหงผู้อื่นในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล ตามมาตรา 397
   5. กระทำทารุณต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ตามมาตรา 398
  2. ความผิดลหุโทษอื่นๆ
   1. ปล่อยปละละเลยให้บุคคลวิกลจริตที่ควบคุมดูแลไว้ออกเที่ยวไปโดยลำพัง ตามมาตรา 373
   2. ไม่ช่วยผู้อื่นซึ่งตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิต ตามมาตรา 374
   3. กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล ตามมาตรา 388
   4. ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ตามมาตรา 393

คำอธิบายเรียงรายมาตรา

ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับเจ้าพนักงานและความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน

ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

ไม่ยอมบอกหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 367

มาตรา ๓๖๗  ผู้ใดเมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายไม่ยอมบอก หรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ตามมาตรา 368

มาตรา ๓๖๘  ผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการสั่งเช่นว่านั้น เป็นคำสั่งให้ช่วยทำกิจการในหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้สั่งให้ช่วยได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทำให้เอกสารที่เจ้าพนักงานแสดงไว้ไร้ประโยชน์ ตามมาตรา 369

มาตรา ๓๖๙  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ประกาศ ภาพโฆษณา หรือเอกสารใดที่เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ปิดหรือแสดงไว้ หรือสั่งให้ปิด หรือแสดงไว้ หลุดฉีกหรือไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ไม่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งเรียกให้ช่วยระงับสาธารณภัย ตามมาตรา 383

มาตรา ๓๘๓  ผู้ใดเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยอื่น และเจ้าพนักงานเรียกให้ช่วยระงับ ถ้าผู้นั้นสามารถช่วยได้แต่ไม่ช่วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน

ส่งเสียงจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ตามมาตรา 370

มาตรา ๓๗๐  ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

พาอาวุธไปโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร ตามมาตรา 371

มาตรา ๓๗๑  ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น

ทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในที่สาธารณะ ตามมาตรา 372

มาตรา ๓๗๒  ผู้ใดทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน หรือกระทำโดยประการอื่นใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ตามมาตรา 376

มาตรา ๓๗๖  ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ประพฤติวุ่นวาย ตามมาตรา 378

มาตรา ๓๗๘  ผู้ใดเสพสุราหรือของเมาอย่างอื่น จนเป็นเหตุให้ตนเมา ประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณะ หรือสาธารณสถาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ ตามมาตรา 379

มาตรา ๓๗๙  ผู้ใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจ ตามมาตรา 384

มาตรา ๓๘๔  ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร ตามมาตรา 385

มาตรา ๓๘๕  ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง หรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

แขวนติดตั้งหรือวางสิ่งใดไว้โดยประการที่น่าจะตกหรือพังลง ตามมาตรา 387

มาตรา ๓๘๗  ผู้ใดแขวน ติดตั้งหรือวางสิ่งใดไว้โดยประการที่น่าจะตกหรือพังลง ซึ่งจะเป็นเหตุอันตราย เปรอะเปื้อนหรือเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรในทางสาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

กระทำด้วยประการใดๆ ให้ของแข็งตกลง ณ ที่ใดๆ โดยประการที่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ตามมาตรา 389

มาตรา ๓๘๙  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ของแข็งตกลง ณ ที่ใด ๆ โดยประการที่น่าจะเป็นอันตรายหรือเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคล หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ของโสโครกเปรอะเปื้อนหรือน่าจะเปรอะเปื้อน ตัวบุคคล หรือทรัพย์ หรือแกล้งทำให้ของโสโครกเป็นที่เดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะและความผิดเกี่ยวกับสัตว์

ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ

ทำให้รางระบายน้ำ ร่องน้ำ หรือท่อระบายของโสโครกอันเป็นสิ่งสาธารณะเกิดขัดข้องหรือไม่สะดวก ตามมาตรา 375

มาตรา ๓๗๕  ผู้ใดทำให้รางระบายน้ำ ร่องน้ำหรือท่อระบายของโสโครก อันเป็นสิ่งสาธารณะเกิดขัดข้องหรือไม่สะดวก ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ทำให้เกิดปฏิกูลแก่นำ้ในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำ อันมีไว้สำหรับประชาชนใช้สอย ตามมาตรา 380

มาตรา ๓๘๐  ผู้ใดทำให้เกิดปฏิกูลแก่น้ำในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำอันมีไว้สำหรับประชาชนใช้สอย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขุดหลุม หรือรางหรือปลูกปักหรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ตามมาตรา 386

มาตรา ๓๘๖  ผู้ใดขุดหลุมหรือราง หรือปลูกปักหรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมาย หรือทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ละเลยไม่แสดงสัญญาณตามสมควร เพื่อป้องกันอุปัทวเหตุ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับสัตว์

ปล่อยปละละเลยให้สัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายที่ควบคุมไว้เที่ยวไปโดยลำพัง ตามมาตรา 377

มาตรา ๓๗๗  ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กระทำทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จำเป็น ตามมาตรา 381

มาตรา ๓๘๑  ผู้ใดกระทำการทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใช้ให้สัตว์ทำงานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควร ตามมาตรา 382

มาตรา ๓๘๒  ผู้ใดใช้ให้สัตว์ทำงานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควร เพราะเหตุที่สัตว์นั้นป่วยเจ็บ ชราหรืออ่อนอายุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไล่ต้อนหรือทำให้สัตว์ใดๆเข้าไปในสวน ไร่ หรือนาของผู้อื่น ตามมาตรา 394

มาตรา ๓๘๔  ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปล่อยปละละเลยให้สัตว์ที่ควบคุมไว้เข้าไปในสวน ไร่ หรือนา ของผู้อื่น ตามมาตรา 395

มาตรา ๓๙๕  ผู้ใดควบคุมสัตว์ใด ๆ ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเข้าในสวน ไร่หรือนาของผู้อื่นที่ได้แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็นในริมทางสาธารณะ ตามมาตรา 396

มาตรา ๓๙๖  ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็น ในหรือริมทางสาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจและความผิดลหุโทษอื่นๆ

ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามมาตรา 390

มาตรา ๓๙๐  ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามมาตรา 391

มาตรา ๓๙๑  ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็ญ ตามมาตรา 392

มาตรา ๓๙๒  ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการรังแกหรือข่อเหงผู้อื่นในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล ตามมาตรา 397

มาตรา ๓๙๗  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัลหรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทำโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

กระทำทารุณต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ตามมาตรา 398

มาตรา ๓๙๘  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทารุณต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ซึ่งต้องพึ่งผู้นั้นในการดำรงชีพหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดลหุโทษอื่นๆ

ปล่อยปละละเลยให้บุคคลวิกลจริตที่ควบคุมดูแลไว้ออกเที่ยวไปโดยลำพัง ตามมาตรา 373

มาตรา ๓๗๓  ผู้ใดควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต ปล่อยปละละเลยให้บุคคลวิกลจริตนั้นออกเที่ยวไปโดยลำพัง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ไม่ช่วยผู้อื่นซึ่งตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิต ตามมาตรา 374

มาตรา ๓๗๔  ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล ตามมาตรา 388

มาตรา ๓๘๘  ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ตามมาตรา 393

มาตรา ๓๙๓  ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ