ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด ลักษณะ 7 นับตั้งแต่มาตรา 240 จนถึงมาตรา 269/15 จำนวนทั้งสิ้น 44 มาตรา แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้ หน่ึง ควาผิดเกี่ยวกับเงินตรา, สอง ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว, สาม ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร, สี่ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์, และ ห้า ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

 1. ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา นับตั้งแต่มาตรา 240 ถึงมาตรา 249 มีจำนวนทั้งสิ้น 10 มาตรา แบ่งออกเป็น 5 เรื่องคือ หนึ่ง ความผิดฐานปลอมเงินตรา, สอง ความผิดฐานแปลงเงินตรา, สาม ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา, สี่ ความผิดต่อเงินตราต่างประเทศ และห้า ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลดลงและทำวัตถุให้คล้ายเงินตรา
  1. ความผิดฐานปลอมเงินตรา ตามมาตรา 240
  2. ความผิดฐานแปลงเงินตรา ตามมาตรา 241
  3. ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา
   1. นำเงินตราปลอมหรือแปลงเข้าในราชอาณาจักร ตามมาตรา 243
   2. มีเงินตราปลอมหรือแปลงเพื่อใช้ มาตรา ตามมาตรา 244
   3. ใช้เงินตราปลอมหรือแปลง มาตรา ตามมาตรา 245
   4. ทำหรือมีเครื่องมือสำหรับกระทำความผิด ตามมาตรา 246
   5. การลงโทษผู้กระทำความผิด ตามมาตรา 248
  4. ความผิดต่อเงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 247
  5. ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลดลงและทำวัตถุให้คล้ายเงินตรา
   1. กระทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลดลง ตามมาตรา 242
   2. ทำบัตรหรือโลหธาตุให้คล้ายคลึงเงินตรา ตามมาตรา 249
 2. ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว นับตั้งแต่มาตรา 250 ถึงมาตรา 263 จำนวนทั้งสิ้น 14 มาตรา แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง คือ หนึ่ง ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา, สอง ควาวมผิดเกี่ยวกับแสตมป์, สาม ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว และสี่ ความผิดเกี่ยวกับการทำ หรือมีเครื่องมือสำหรับกระทำความผิด
  1. ความผิดเกี่ยวดวงตรา
   1. ทำปลอมดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินพระปรมาภิไธย ตามมาตรา 250
   2. ทำปลอมดวงตรา รอยตรา ทวงการเมือง องค์การสาธารณะ หรือเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 251
   3. ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยปลอม ตามมาตรา 252
   4. ใช้ดวงตราหรือรอยตราแท้จริงโดยมิชอบ ตามมาตรา 253
   5. นำดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยปลอมเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 255
  2. ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์
   1. ทำปลอมหรือแปลงแสตมป์รัฐบาล ตามมาตรา 254
   2. นำแสตมป์รัฐบาลปลอมหรือแปลงเข้าในราชอาณาจักร ตามมาตรา 255
   3. กระทำแก่แสตมป์รัฐบาลซึ่งใช้ไม่ได้แล้วให้ใช้ได้อีก ตามมาตรา 256
   4. ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยนแสตมป์รัฐบาล ปลอมแปลงหรือแก้ไข ตามมาตรา 257
   5. การลงโทษผู้กระทำความผิดตามมาตรา 254, มาตรา 256, มาตรา 257 หรือมาตรา 261 ซึ่งกระทำเกี่ยวกับแสตมป์รัฐบาลต่างประเทศ มาตรา 262
  3. ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว
   1. กระทำความผิดต่อตั๋วโดยสาร ตามมาตรา 258
   2. กระทำความผิดต่อตั๋วผ่านเข้าสถานที่ ตามมาตรา 259
   3. ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน เสนอแลกเปลี่ยน ตั๋วซึ่ง ปลอม แปลง หรือแก้ไข ตามมาตรา 260
  4. ความผิดเกี่ยวกับการทำหรือมีเครื่องมือสำหรับกระทำความผิด
   1. ทำหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงแสตมป์หรือตั๋ว ตามมาตรา 261
   2. การลงโทษผู้กระทำความผิดหลายกระทง ตามมาตรา 263
 3. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร นับตั้งแต่มาตรา 264 ถึงมาตรา 269 จำนวนทั้งสิ้น 6 มาตรา
  1. ความผิดฐานปลอมเอกสาร ตามมาตรา 264
  2. ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ตามมาตรา 265 และ มาตรา 266
   1. ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ตามมาตรา 265
    1. เอกสารสิทธิ มาตรา 1(9)
    2. เอกสารราชการ มาตรา 1(8)
     1. เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นในหน้าที่
     2. เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่
     3. สำเนาเอกสารราชการซึ่งเจ้าพนักงานรับรองในหน้าที่
   2. ปลอมเอกสารสิทธิบางประเภท ตามมาตรา 266
    1. เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
    2. พินัยกรรม
    3. ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
    4. ตั๋วเงิน
    5. บัตรเงินฝาก
  3. ความผิดเกี่ยวกับการแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 267
  4. ความผิดเกี่ยวกับการใช้หรืออ้างเอกสารปลอมหรือเอกสารเท็จ ตามมาตรา 268
  5. ความผิดเกี่ยวกับการทำคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 269
 4. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่มาตรา 269/1 ถึงมาตรา 269/7 จำนวน 7 มาตรา
  1. ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 269/1
  2. ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์
   1. ความผิดฐาน “ทำ” เครื่องมือหรือวัตถสำหรับปลอมหรือสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “มี” เครื่องมือหรือวัสดุเช่นว่านั้น เพื่อใช้หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 269/2
   2. นำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร์ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือสำรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 269/3
   3. ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมและการลงโทษ ตามมาตรา 269/4
    1. ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมตามมาตรา ตาม269/4 วรรคแรก
    2. จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมตามมาตรา ตาม269/4 วรรคสอง
    3. การลงโทษ
  3. ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและเหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น
   1. ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ มาตรา ตาม269/5
   2. มีไว้เพื่อใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 269/6
   3. เหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 269/7
 5. ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง นับตั้งแต่มาตรา 269/8 ถึงมาตรา 269/15 จำนวน 8 มาตรา แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง คือ หนึ่ง ความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง, สอง ความผิดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเดินทางปลอม, สาม ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ, และสี่ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา รอยตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
  1. ความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง ตามมาตรา 269/8
  2. ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมหนังสือเดินทาง
   1. ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหนังสือเดินทางปลอม ตามมาตรา 269/9
    1. ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หนังสือเดินทางปลอม ตามมาตรา 269/9 วรรคแรก
    2. จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหนังสือเดินทางปลอม ตามมาตรา 269/9 วรรคสอง
    3. ข้อสันนิษฐานมีหนังสือเดินทางปลอมไว้เพื่อจำหน่าย
    4. การลงโทษ ตามมาตรา 269 วรรรคสี่
   2. นำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม ตามมาตรา 269/10
  3. ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 269/11
   1. ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 269/11 วรรคแรก
   2. จัดหาหนังสือเดินทางให้ผู้ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 269/11 วรรคสอง
  4. ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา รอยตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
   1. ปลอมดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ตามมาตรา 269/12
   2. ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศปลอม ตามมาตรา 269/13
   3. นำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศปลอม ตามมาตรา 269/14
   4. ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศอันแท้จริงโดยมิชอบ ตามมาตรา 269/15

ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา

ความผิดฐานปลอมเงินตรา ตามมาตรา 240

มาตรา ๒๔๐  ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งเนตรา ไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือทำปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเงินตรา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ความผิดฐานแปลงเงินตรา ตามมาตรา 241

มาตรา ๒๔๑  ผู้ใดแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ให้ผิดไปจากเดิม เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานแปลงเงินตรา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา

นำเงินตราปลอมหรือแปลงเข้าในราชอาณาจักร ตามมาตรา 243

มาตรา ๒๔๓  ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใด ๆ อันเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ

มีเงินตราปลอมหรือแปลงเพื่อใช้ ตามมาตรา 244

มาตรา ๒๔๔  ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งสิ่งใด ๆ อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

ใช้เงินตราปลอมหรือแปลง ตามมาตรา 245

มาตรา ๒๔๕  ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใด ๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ถ้าต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้น ยังขืนนำออกใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทำหรือมีเครื่องมือสำหรับกระทำความผิด ตามมาตรา 246

มาตรา ๒๔๖  ผู้ใดทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือสำหรับปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้น เพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท

การลงโทษผู้กระทำความผิด ตามมาตรา 248

มาตรา ๒๔๘  ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๗ ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๗ แต่กระทงเดียว

ความผิดต่อเงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 247

มาตรา ๒๔๗  ถ้าการกระทำดังกล่าวในหมวดนี้เป็นการกระทำเกี่ยวกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้ หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ

ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลดลงและทำวัตถุให้คล้ายเงินตรา

กระทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลดลง ตามมาตรา 242

มาตรา ๒๔๒  ผู้ใดกระทำโดยทุจริตให้เหรียญกระษาปณ์ซึ่งรัฐบาลออกใช้มีน้ำหนักลดลง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

ทำบัตรหรือโลหธาตุให้คล้ายคลึงเงินตรา ตามมาตรา 249

มาตรา ๒๔๙  ผู้ใดทำบัตรหรือโลหะธาตุอย่างใด ๆ ให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว

ความผิดเกี่ยวดวงตรา

ทำปลอมดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินพระปรมาภิไธย ตามมาตรา 250

มาตรา ๒๕๐  ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ทำปลอมดวงตรา รอยตรา ทวงการเมือง องค์การสาธารณะ หรือเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 251

มาตรา ๒๕๑  ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยปลอม ตามมาตรา 252

มาตรา ๒๕๒  ผู้ใดใช้ดวงตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธยดังกล่าวมาในมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑ อันเป็นดวงตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธยที่ทำปลอมขึ้น ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ

ใช้ดวงตราหรือรอยตราแท้จริงโดยมิชอบ ตามมาตรา 253

มาตรา ๒๕๓  ผู้ใดได้มาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกล่าวในมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑ ซึ่งเป็นดวงตราหรือรอยตราอันแท้จริง และใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้นโดยมิชอบในประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑ นั้น

นำดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยปลอมเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 255

มาตรา ๒๕๕  ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน หรือแสตมป์ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ หรือมาตรา ๒๕๔ อันเป็นของปลอม หรือของแปลง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์

ทำปลอมหรือแปลงแสตมป์รัฐบาล ตามมาตรา 254

มาตรา ๒๕๔  ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งแสตมป์รัฐบาล ซึ่งใช้สำหรับการไปรษณีย์ การภาษีอากรหรือการเก็บค่าธรรมเนียม หรือแปลงแสตมป์รัฐบาลซึ่งใช้ในการเช่นว่านั้นให้ผิดไปจากเดิม เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

นำแสตมป์รัฐบาลปลอมหรือแปลงเข้าในราชอาณาจักร ตามมาตรา 255

มาตรา ๒๕๕  ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ขององค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน หรือแสตมป์ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ หรือมาตรา ๒๕๔ อันเป็นของปลอม หรือของแปลง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

กระทำแก่แสตมป์รัฐบาลซึ่งใช้ไม่ได้แล้วให้ใช้ได้อีก ตามมาตรา 256

มาตรา ๒๕๖  ผู้ใดลบ ถอนหรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่แสตมป์รัฐบาลซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๒๕๔ และมีเครื่องหมายหรือการกระทำอย่างใดแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อให้ใช้ได้อีก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยนแสตมป์รัฐบาล ปลอมแปลงหรือแก้ไข ตามมาตรา 257

มาตรา ๒๕๗  ผู้ใดใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งแสตมป์อันเกิดจากการกระทำดังกล่าวในมาตรา ๒๕๔ หรือมาตรา ๒๕๖ ไม่ว่าการกระทำตามมาตรานั้น ๆ จะได้กระทำภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การลงโทษผู้กระทำความผิดตามมาตรา 254, มาตรา 256, มาตรา 257 หรือมาตรา 261 ซึ่งกระทำเกี่ยวกับแสตมป์รัฐบาลต่างประเทศ ตามมาตรา 262

มาตรา ๒๖๒  ถ้าการกระทำดังกล่าวในมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗ หรือมาตรา ๒๖๑ เป็นการกระทำเกี่ยวกับแสตมป์รัฐบาลต่างประเทศ ผู้กระทำต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ

ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว

กระทำความผิดต่อตั๋วโดยสาร ตามมาตรา 258

มาตรา ๒๕๘  ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ หรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะให้ผิดไปจากเดิม เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง หรือลบ ถอน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่ตั๋วเช่นว่านั้น ซึ่งมีเครื่องหมายหรือการกระทำอย่างใด แสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วเพื่อให้ใช้ได้อีก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กระทำความผิดต่อตั๋วผ่านเข้าสถานที่ ตามมาตรา 259

มาตรา ๒๕๙  ถ้าการกระทำตามมาตรา ๒๕๘ เป็นการกระทำเกี่ยวกับตั๋วที่จำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อผ่านเข้าสถานที่ใด ๆ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน เสนอแลกเปลี่ยน ตั๋วซึ่ง ปลอม แปลง หรือแก้ไข ตามมาตรา 260

มาตรา ๒๖๐  ผู้ใดใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งตั๋วอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวในมาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดเกี่ยวกับการทำหรือมีเครื่องมือสำหรับกระทำความผิด

ทำหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงแสตมป์หรือตั๋ว ตามมาตรา 261

มาตรา ๒๖๑  ผู้ใดทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงสิ่งใด ๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๙ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การลงโทษผู้กระทำความผิดหลายกระทง ตามมาตรา 263

มาตรา ๒๖๓  ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ หรือมาตรา ๒๖๒ ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ หรือมาตรา ๒๖๒ แต่กระทงเดียว

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

ความผิดฐานปลอมเอกสาร ตามมาตรา 264

มาตรา ๒๖๔  ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ตามมาตรา 265 และ มาตรา 266

ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ตามมาตรา 265

มาตรา ๒๖๕  ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

เอกสารสิทธิ มาตรา 1(9)

เอกสารราชการ มาตรา 1(8)

เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นในหน้าที่

เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่

สำเนาเอกสารราชการซึ่งเจ้าพนักงานรับรองในหน้าที่

ปลอมเอกสารสิทธิบางประเภท ตามมาตรา 266

มาตรา ๒๖๖  ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ

(๒) พินัยกรรม

(๓) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้

(๔) ตั๋วเงิน หรือ

(๕) บัตรเงินฝาก

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ

พินัยกรรม

ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้

ตั๋วเงิน

บัตรเงินฝาก

ความผิดเกี่ยวกับการแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 267

มาตรา ๒๖๗  ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดเกี่ยวกับการใช้หรืออ้างเอกสารปลอมหรือเอกสารเท็จ ตามมาตรา 268

มาตรา ๒๖๘  ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ หรือมาตรา ๒๖๗ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

ความผิดเกี่ยวกับการทำคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 269

มาตรา ๒๖๙  ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชีหรือวิชาชีพอื่นใด ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดโดยทุจริตใช้หรืออ้างคำรับรองอันเกิดจากการกระทำความผิดตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 269/1

มาตรา ๒๖๙/๑  ผู้ใดทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ความผิดฐาน “ทำ” เครื่องมือหรือวัตถสำหรับปลอมหรือสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “มี” เครื่องมือหรือวัสดุเช่นว่านั้น เพื่อใช้หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 269/2

มาตรา ๒๖๙/๒  ผู้ใดทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลง หรือสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลงสิ่งใด ๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๒๖๙/๑ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้น เพื่อใช้หรือให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

นำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร์ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือสำรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ตาม269/3

มาตรา ๒๖๙/๓  ผู้ใดนำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใด ๆ ตามมาตรา ๒๖๙/๑ หรือมาตรา ๒๖๙/๒ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมและการลงโทษ ตามมาตรา 269/4

ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม ตามมาตรา 269/4 วรรคแรก

มาตรา ๒๖๙/๔  ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งสิ่งใด ๆ ตามมาตรา ๒๖๙/๑ อันได้มาโดยรู้ว่าเป็นของที่ทำปลอมหรือแปลงขึ้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม ตามมาตรา 269/4 วรรคสอง

ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสิ่งใด ๆ ที่ทำปลอมหรือแปลงขึ้นตามมาตรา ๒๖๙/๑ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การลงโทษ ตามมาตรา 269/4 วรรคท้าย

ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและเหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น

ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 269/5

มาตรา ๒๖๙/๕  ผู้ใดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มีไว้เพื่อใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 269/6

มาตรา ๒๖๙/๖  ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามมาตรา ๒๖๙/๕ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 269/7

มาตรา ๒๖๙/๗  ถ้าการกระทำดังกล่าวในหมวดนี้ เป็นการกระทำเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสด ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง

ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง ตามมาตรา 269/8

มาตรา ๒๖๙/๘  ผู้ใดทำหนังสือเดินทางปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในหนังสือเดินทางที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในหนังสือเดินทาง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นหนังสือเดินทางที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมหนังสือเดินทาง

ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหนังสือเดินทางปลอม ตามมาตรา 269/9

ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หนังสือเดินทางปลอม ตามมาตรา 269/9 วรรคแรก

มาตรา ๒๖๙/๙  ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหนังสือเดินทางปลอม ตามมาตรา 269/9 วรรคสอง

ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท

ข้อสันนิษฐานมีหนังสือเดินทางปลอมไว้เพื่อจำหน่าย ตามมาตรา 269 วรรคสาม

การมีหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ จำนวนตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้เพื่อจำหน่าย

การลงโทษ ตามมาตรา 269 วรรรคสี่

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นผู้ปลอมซึ่งหนังสือเดินทาง ตามมาตรา ๒๖๙/๘ ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

นำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม ตามมาตรา 269/10

มาตรา ๒๖๙/๑๐  ผู้ใดนำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำไปเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท

ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 269/11

ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 269/11 วรรคแรก

มาตรา ๒๖๙/๑๑  ผู้ใดใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

จัดหาหนังสือเดินทางให้ผู้ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 269/11 วรรคสอง

ผู้ใดจัดหาหนังสือเดินทางให้ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา รอยตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

ปลอมดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ตามมาตรา 269/12

มาตรา ๒๖๙/๑๒  ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราอันใช้ในการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศปลอม ตามมาตรา 269/13

มาตรา ๒๖๙/๑๓  ผู้ใดใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราที่ทำปลอมขึ้นตามมาตรา ๒๖๙/๑๒ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ปลอมซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราตามมาตรา ๒๖๙/๑๒ ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

นำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศปลอม ตามมาตรา 269/14

มาตรา ๒๖๙/๑๔  ผู้ใดนำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๒๖๙/๑๒ อันเป็นของปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศอันแท้จริงโดยมิชอบ ตามมาตรา 269/15

มาตรา ๒๖๙/๑๕  ผู้ใดใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราอันแท้จริงที่ใช้ในการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๙/๑๓