Samakkhi Chumnum, A group of little animal.

ดูเหมือนเจ้าเป็ดน้อยกำลังได้เพื่อนใหม่.  พวกเรามาทำอะไรกันดีนะ

It looks like the little duck is making new friends. What are we doing?

เอกภาพคืออะไร ? ทำให้ภาพสวยงามได้อย่างไร ?

เอกภาพคือเทคนิคในการจัดวางภาพให้สวยงามรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะใช้วิธีการจัดวางสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันไว้ในภาพเดียวกันอย่างมีระเบียบ, รวมกลุ่มอาจโดยซ้อนทับหรือวางไว้ใกล้ชิดกัน มีทิศทางที่สอดคล้องกัน.

เอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้เกิดความงามในสิ่งต่างๆ. จากคำขวัญที่ว่า “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา” แสดงให้เห็นว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้สิ่งต่างๆสวยงาม จนอาจกล่าวได้ว่า เอกภาพคือความเป็นระเบียบประการหนึ่ง

นอกจากนี้ ความเป็นเอกภาพ ยังแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีกัน ทำให้รู้สึกมีพลัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้จากการรวมกลุ่มกัน

ดังนั้นหากเราวาดภาพให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดกลุ่มของสิ่งต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว เราก็จะได้ภาพวาดที่สวยงามโดยง่าย

เทคนิควิธีการรวมกลุ่มของรูปทรง เพื่อให้เกิดเอกภาพ

๑. การสัมผัส (touching)

ด้านต่อด้าน, ด้านต่อมุม, มุมต่อมุม

๒. การซ้อน (overlaping)

ซ้อนบางส่วน, ซ้อนสมบูรณ์, ซ้อนคาบเกี่ยว, ซ้อนลูกโซ่, ซ้อนสานกัน

วิธีการร่างภาพขั้นตอนที่๑

กำหนดขนาด ๑๐.๕ x ๑๔.๘ ซม. วาดวงกลมทั้งสามวงขนาดเท่ากัน จัดให้มีระยะห่างเท่าๆกันเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

How to drawing step 1

Set the size of 10.5 x 14.8 cm. Draw all three circles of the same size. Provide equal distance so as to be orderly.

วิธีการร่างภาพขั้นตอนที่๒

วาดใบหน้าของตัวการตูนสามตัว หันหน้าเข้าหากันเหมือนกำลังทำอะไรร่วมกัน.

How to drawing step 2

Draw the faces of the three cartoon characters. Face each other as if doing something together.

วิธีการร่างภาพขั้นตอนที่๓

อาจกำลังจับมือกันล้อมรอบกองไฟก็ได้

How to drawing step 3

May be holding hands in a circle around the fire

วิธีการร่างภาพขั้นตอนที่๔

ตกแต่งรายละเอียดรอบๆด้วยพุ่มไม้ในที่นี้ใช้เส้นโค้งแบ่งพื้นที่คร่าวๆก่อนจากนั้นใช้เส้นโค้งวาดโครงร่างแต่ละแถว

How to drawing step 4

Decorate the details around the bushes. Here, use the curves to divide the area roughly first, then use the curves to outline each row.


ร่างภาพ

วิธีการร่างภาพขั้นตอนที่๕

วาดเส้นโค้งต่อเนื่องเล็กๆเป็นใบไม้แต่ละแถว

How to drawing step 5

Draw a small continuous curve in each row of leaves.

ร่างภาพ

วิธีการร่างภาพขั้นตอนที่๖

ตัดเส้น เพียงเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนร่างภาพแล้ว.

How to drawing step 6

Just cut the line and you’re done with the sketch process.

ตัดเส้น
คลิปสาธิตวิธีการวาดภาพ “สามัคคีชุมนุม”