กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

Commercial Law 2 : Loans, Deposits, Agents and Insurance


สารบัญ

 • คำนำ
 • หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัญญายืมและสัญญายืมใช้คงรูป
  • ตอนที่ 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญายืม
   • เรื่องที่ 1.1.1 ลักษณะของสัญญายืม
   • เรื่องที่ 1.1.2 ประเภทของสัญญายืม
  • ตอนที่ 1.2 สัญญายืมใช้คงรูป
   • เรื่องที่ 1.2.1 สาระสำคัญของสัญญายืมใช้คงรูป
   • เรื่องที่ 1.2.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมใช้คงรูป
   • เรื่องที่ 1.2.3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้คงรูป
  • ตอนที่ 1.3 ความระงับและอายุความแห่งสัญญายืมใช้คงรูป
   • เรื่องที่ 1.3.1 ความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปในกรณีปกติ
   • เรื่องที่ 1.3.2 ความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปในกรณีพิเศษ
   • เรื่องที่ 1.3.3 อายุความแห่งสัญญายืมใช้คงรูป
 • หน่วยที่ 2 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
  • ตอนที่ 2.1 สาระสำคัญของสัญญายิมใช้สิ้นเปลืองและสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา
   • เรื่องที่ 2.1.1 สาระสำคัญของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
   • เรื่องที่ 2.1.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมใช้สิ้นเปลือง
   • เรื่องที่ 2.1.3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลือง
  • ตอนที่ 2.2 ความระงับและอายุความแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
   • เรื่องที่ 2.2.1 ความระงับแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
   • เรื่องที่ 2.2.2 การชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
   • เรื่องที่ 2.2.3 อายุความแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
 • หน่วยที่ 3 การกู้ยืมเงิน
  • ตอนที่ 3.1 ลักษณะทั่วไปของการกู้ยืมเงิน
   • เรื่องที่ 3.1.1 การกู้ยิมเงินและสัญญาอื่นที่มีลักษณะเดียวกับสัญญากู้ยืมเงิน
   • เรื่องที่ 3.1.2 สาระสำคัญของสัญญากู้ยืมเงิน
  • ตอนที่ 3.2 การกู้ยืมเงินในลักษณะอื่นและการเล่นแชร์เปียหวย
   • เรื่องที่ 3.2.1 การกู้ยืมเงินในลักษณะพิเศษ
   • เรื่องที่ 3.2.2 การกู้ยืมเงินโดยวิธีเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงิน
   • เรื่องที่ 3.2.3 การเล่นแชร์เปียหวยและการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
  • ตอนที่ 3.3 ดอกเบี้ย
   • เรื่องที่ 3.3.1 ความหมายของดอกเบี้ยและการคิดอัตราดอกเบี้ย
   • เรื่องที่ 3.3.2 ดอกเบี้ยทบต้น
  • ตอนที่ 3.4 ความระงับแห่งสัญญากู้ยืมเงินและการนำสืบการใช้เงินกู้
   • เรื่องที่ 3.4.1 ความระงับแห่งสัญญากู้ยืมเงิน
   • เรื่องที่ 3.4.2 การนำสืบการใช้เงินกู้
 • หน่วยที่ 4 สัญญาฝากทรัพย์
  • ตอนที่ 4.1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาฝากทรัพย์
   • เรื่องที่ 4.1.1 สาระสำคัญของการฝากทรัพย์
   • เรื่องที่ 4.1.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝาก
   • เรื่องที่ 4.1.3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ฝาก
   • เรื่องที่ 4.1.4 ความระงับแห่งสัญญาฝากทรัพย์
   • เรื่องที่ 4.1.5 อายุความ
  • ตอนที่ 4.2 สัญญาฝากทรัพย์เฉพาะในการฝากเงิน
   • เรื่องที่ 4.2.1 การฝากเงิน
   • เรื่องที่ 4.2.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝากเงินและผู้ฝากเงิน
  • ตอนที่ 4.3 สัญญาฝากทรัพย์เฉพาะสำหรับการฝากกับเจ้าสำนักโรงแรม
   • เรื่องที่ 4.3.1 การฝากทรัพย์กับเจ้าสำนักโรงแรม
   • เรื่องที่ 4.3.2 สิทธิและหน้าที่ของเจ้าสำนักโรงแรมและคนเดินทาง
   • เรื่องที่ 4.3.3 อายุความ
 • หน่วยที่ 5 เก็บของในคลังสินค้า
  • ตอนที่ 5.1 ลักษณะทั่วไปของการเก็บของในคลังสินค้า
   • เรื่องที่ 5.1.1 กิจการคลังสินค้า
   • เรื่องที่ 5.1.2 การเก็บของในคลังสินค้ากับการฝากทรัพย์
   • เรื่องที่ 5.1.3 ระยะเวลาฝาก
  • ตอนที่ 5.2 สิทธิหน้าที่และความรับผิดของนายคลังสินค้าและผู้เกี่ยวข้อง
   • เรื่องที่ 5.2.1 สิทธิของนายคลังสินค้า
   • เรื่องที่ 5.2.2 หน้าที่เก็บรักษาสินค้าที่ฝาก
   • เรื่องที่ 5.2.3 หน้าที่บอกกล่าวเมื่อบุคคลภายนอกอ้างสิทธิเหนือสินค้าที่ฝาก
   • เรื่องที่ 5.2.4 หน้าที่คืนสินค้าที่ฝาก
   • เรื่องที่ 5.2.5 หน้าที่เบ็ดเตล็ด
   • เรื่องที่ 5.2.6 ความรับผิดของนายคลังสินค้า
   • เรื่องที่ 5.2.7 หน้าที่และความรับผิดของผู้เกี่ยวข้องกับการฝากสินค้า
  • ตอนที่ 5.3 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า
   • เรื่องที่ 5.3.1 ลักษณะของเอกสาร
   • เรื่องที่ 5.3.2 การจำนำสินค้าในคลังสินค้า
   • เรื่องที่ 5.3.3 การโอนกรรมสิทธิ์และการรับเอาสินค้าที่ฝาก
   • เรื่องที่ 5.3.4 การบังคับจำนำและการไล่เบี้ย
  • ตอนที่ 5.4 อายุความ
   • เรื่องที่ 5.4.1 อายุความเรียกเอาสินค้าจากนายคลังสินค้า
   • เรื่องที่ 5.4.2 อายุความไล่เบี้ยของผู้ทรงตราสาร
   • เรื่องที่ 5.4.3 อายุความเรียกเอาบำเหน็จค่าใช้จ่ายและค่าสินไหมทดแทน
 • หน่วยที่ 6 ลักษณะทั่วไปของสัญญาตัวแทน
  • ตอนที่ 6.1 ความรู้เบื้องต้นของสัญญาตัวแทน
   • เรื่องที่ 6.1.1 ความเป็นมาของกฎหมายตัวแทน
   • เรื่องที่ 6.1.2 หลักเกณฑ์การก่อสัญญาตัวแทน
  • ตอนที่ 6.2 ชนิดของตัวแทน
   • เรื่องที่ 6.2.1 ตัวแทนรับมอบอำนาจแต่เฉพาะการ
   • เรื่องที่ 6.2.2 ตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปเฉพาะกิจการ
   • เรื่องที่ 6.2.3 ตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไป
   • เรื่องที่ 6.2.4 ตัวแทนชนิดพิเศษ
 • หน่วยที่ 7 หน้าที่และความรับผิดระหว่างตัวแทนกับตัวการ
  • ตอนที่ 7.1 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ
   • เรื่องที่ 7.1.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน
   • เรื่องที่ 7.1.2 หน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ
   • เรื่องที่ 7.1.3 ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ
  • ตอนที่ 7.2 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน
   • เรื่องที่ 7.2.1 หน้าที่ของตัวการต่อตัวแทน
   • เรื่องที่ 7.2.2 ความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน
  • ตอนที่ 7.3 อายุความ
   • เรื่องที่ 7.3.1 อายุความฟ้องให้ตัวแทนรับผิด
   • เรื่องที่ 7.3.2 อายุความฟ้องให้ตัวการรับผิด
 • หน่วยที่ 8 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอกและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน
  • ตอนที่ 8.1 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก
   • เรื่องที่ 8.1.1 ความรับผิดของตัวการต่อบุคคลภายนอก
   • เรื่องที่ 8.1.2 ความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอก
  • ตอนที่ 8.2 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน
   • เรื่องที่ 8.2.1 เหตุที่ทำให้สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไป
   • เรื่องที่ 8.2.2 ผลแห่งความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน
 • หน่วยที่ 9 ตัวแทนค้าต่างและนายหน้า
  • ตอนที่ 9.1 ตัวแทนค้าต่าง
   • เรื่องที่ 9.1.1 ความหมายและลักษณะของตัวแทนค้าต่าง
   • เรื่องที่ 9.1.2 สิทธิหน้าที่และความรับผิดของตัวแทนค้าต่าง
   • เรื่องที่ 9.1.3 ความระงับสิ้นไปของตัวแทนค้าต่าง
  • ตอนที่ 9.2 นายหน้า
   • เรื่องที่ 9.2.1 ความหมายและลักษณะของสัญญานายหน้า
   • เรื่องที่ 9.2.2 สิทธิและหน้าที่ของนายหน้า
   • เรื่องที่ 9.2.3 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญานายหน้า
 • หน่วยที่ 10 ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ
  • ตอนที่ 10.1 ประนีประนอมยอมความ
   • เรื่องที่ 10.1.1 สาระสำคัญของประนีประนอมยอมความ
   • เรื่องที่ 10.1.2 ประเภทของประนีประนอมยอมความ
   • เรื่องที่ 10.1.3 หลักฐานของประนีประนอมยอมความ
   • เรื่องที่ 10.1.4 ผลของประนีประนอมยอมความ
   • เรื่องที่ 10.1.5 การบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความและอายุความ
  • ตอนที่ 10.2 การพนันและขันต่อ
   • เรื่องที่ 10.2.1 ความหมายของการพนันและขันต่อ
   • เรื่องที่ 10.2.2 หลักเกณฑ์ของการพนันและขันต่อ
   • เรื่องที่ 10.2.3 ผลของการพนันและขันต่อ
   • เรื่องที่ 10.2.4 การออกสลากกินแบ่งและสลากกินรวบ
 • หน่วยที่ 11 ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย
  • ตอนที่ 11.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
   • เรื่องที่ 11.1.1 ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการประกันภัย
   • เรื่องที่ 11.1.2 กฎเกณฑ์ทฤษฎีพื้นฐานและประโยชน์ของการประกันภัย
  • ตอนที่ 11.2 ความหมายลักษณะและบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย
   • เรื่องที่ 11.2.1 ความหมายและประเภทของสัญญาประกันภัย
   • เรื่องที่ 11.2.2 ลักษณะของสัญญาประกันภัย
   • เรื่องที่ 11.2.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย
  • ตอนที่ 11.3 สาระสำคัญของสัญญาประกันภัย
   • เรื่องที่ 11.3.1 หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย
   • เรื่องที่ 11.3.2 หลักฐานของสัญญาประกันภัย
   • เรื่องที่ 11.3.3 กรมธรรม์ประกันภัย
 • หน่วยที่ 12 ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
  • ตอนที่ 12.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
   • เรื่องที่ 12.1.1 แนวคิดและความเป็นมาของส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
   • เรื่องที่ 12.1.2 เหตุผลสำคัญของส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
   • เรื่องที่ 12.1.3 ความหมายของส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
   • เรื่องที่ 12.1.4 ลักษณะของส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
  • ตอนที่ 12.2 สาระสำคัญของส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
   • เรื่องที่ 12.2.1 บุคคลและเวลาที่ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
   • เรื่องที่ 12.2.2 ราคาของส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
   • เรื่องที่ 12.2.3 ส่วนได้เสียในสัญญาประกันวินาศภัย
   • เรื่องที่ 12.2.4 ส่วนได้เสียในสัญญาประกันชีวิต
   • เรื่องที่ 12.2.5 ผลของการทำสัญญาประกันภัยโดยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
 • หน่วยที่ 13 ประกันวินาศภัย
  • ตอนที่ 13.1 ความหมายลักษณะและเรื่องทั่วไปของสัญญาประกันวินาศภัย
   • เรื่องที่ 13.1.1 ความหมายและลักษณะของสัญญาประกันวินาศภัย
   • เรื่องที่ 13.1.2 เรื่องทั่วไปของสัญญาประกันวินาศภัย
  • ตอนที่ 13.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันวินาศภัยผู้เอาประกันวินาศภัยและผู้รับประโยชน์
   • เรื่องที่ 13.2.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันวินาศภัย
   • เรื่องที่ 13.2.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันวินาศภัย
   • เรื่องที่ 13.2.3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์
 • หน่วยที่ 14 ประกันภัยในการรับขนและประกันภัยค้ำจุน
  • ตอนที่ 14.1 ประกันในการรับขน
   • เรื่องที่ 14.1.1 ความหมายเหตุผลที่ต้องมีวิธีเฉพาะและลักษณะของประกันภัยในการรับขนเรื่องที่ 14.1.2 กรมธรรม์ประกันภัยในการรับขน
   • เรื่องที่ 14.1.3 กรณีมีเหตุจำเป็นประหว่างการขนส่ง
   • เรื่องที่ 14.1.4 มูลประกันภัยในการรับขน
   • เรื่องที่ 14.1.5 จำนวนค่าสินไหมทดแทน
   • เรื่องที่ 14.1.6 อายุความ
  • ตอนที่ 14.2 ประกันภัยค้ำจุน
   • เรื่องที่ 14.2.1 ความหมายและลักษณะของสัญญาประกันภัยค้ำจุน
   • เรื่องที่ 14.2.2 ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำจุน
   • เรื่องที่ 14.2.3 การรับช่วงสิทธิ
   • เรื่องที่ 14.2.4 อายุความ
 • หน่วยที่ 15 สัญญาประกันชีวิต
  • ตอนที่ 15.1 ความเป็นมาความหมายลักษณะและประเภทของสัญญาประกันชีวิต
   • เรื่องที่ 15.1.1 ความเป็นมาและความหมายของสัญญาประกันชีวิต
   • เรื่องที่ 15.1.2 ลักษณะของสัญญาประกันชีวิต
   • เรื่องที่ 15.1.3 ประเภทของสัญญาประกันชีวิต
  • ตอนที่ 15.2 ส่วนได้เสียและการเปิดเผยข้อความจริงในสัญญาประกันชีวิต
   • เรื่องที่ 15.2.1 ส่วนได้เสียในสัญญาประกันชีวิต
   • เรื่องที่ 15.2.2 การเปิดเผยข้อความจริงในสัญญาประกันชีวิต
  • ตอนที่ 15.3 สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาและผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันชีวิตและอายุความ
   • เรื่องที่ 15.3.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต
   • เรื่องที่ 15.3.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต
   • เรื่องที่ 15.3.3 สิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันชีวิต
   • เรื่องที่ 15.3.4 อายุความ