ารางราคาวาดภาพประกอบ

บ้านโพรงไม้

ลูกค้าแบบจ้างวาดทั่วไป

ลูกค้าแบบจ้างวาดพิเศษ

ค่าจ้างวาด

(บาท/1 ตร.ซม.)

ผลงานที่ได้รับ

ลิขสิทธิ์

หัวข้อ

ค่าจ้างวาด

(บาท/1 ตร.ซม.)

ผลงานที่ได้รับ

ลิขสิทธิ์

หัวข้อ

3 บาท

 • ไฟล์ภาพปกติ นามสกุล .jpg ความละเอียด 300 dpi
 • ไฟล์ภาพ vector ที่สามารถขอได้ นามสกุล .eps, .pdf,  .svg
 • และสามารถขอไฟล์งานสำหรับเปิดใน Photoshop ได้ นามสกุล .psd
 • สามารถใช้ประกอบงานได้ทุกประเภท
 • โดยไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ไม่อนุญาติให้นำไฟล์ภาพไปขายต่อในตลาด photo stock
 • สามารถกำหนดเนื้อเรื่องได้เอง โดยไม่ปรากฏ ชื่อเฉพาะ, แบรนด์, โลโก้, ตราสัญลักษณ์ขององค์กรในภาพ

9 บาท

 • ไฟล์ภาพปกติ นามสกุล .jpg ความละเอียด 300 dpi
 • ไฟล์ภาพ vector ที่สามารถขอได้ นามสกุล .eps, .pdf,  .svg
 • และสามารถขอไฟล์งานสำหรับเปิดใน Photoshop ได้ นามสกุล .psd
 • ภาพร่างลายเส้นต้นฉบับที่เซ็นกำกับข้อความว่า “เป็นลิขสิทธิของ…ลูกค้า…แต่เพียงผู้เดียว” เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ. ทั้งนี้ผู้วาดจะถ่ายรูปส่งให้เป็นไฟลรูปภาพ .jpg ส่งให้หลังเสร็จสิ้นงานแล้ว.   หากต้องการได้ภาพร่างตัวจริงให้ลูกค้าส่งซองเปล่า พร้อมติดแสตมป์  37 บาท เป็นค่าลงทะเบียนด่วนพิเศษบนซองเปล่าที่สอดมาทางไปรษณีย์
 • เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
 • สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบอย่างไม่มีข้อจำกัด
 • รวมถึงสามารถนำไฟล์ภาพไปขายต่อได้
 • สามารถใส่ชื่อเฉพาะ, แบรนด์, โลโก้, ตราสัญลักษณ์ขององค์กร

ตารางราคาแก้ไขงาน

ราคาแก้ไขงาน (บาท / 1 ตร.ซม.)

การแก้ไขงาน

ระยะเวลาบอกกล่าวเพื่อแก้ไขงาน

1 บาท

แก้ไขโครงภาพ (รูปร่าง, หน้าตา, รูปทรง, กระทบเส้นรอบนอกสัดส่วนของตัวภาพ, การจัดวางและเคลื่อนย้ายตำแหน่งของสิ่งต่างๆ. ) บอกในขั้นตอนที่ 1 (ร่างภาพ) หมายถือเมื่อร่างภาพเสร็จแล้วและยังไม่ได้เริ่มขั้นตอนที่ 2

2 บาท

แก้ไขโครงภาพ บอกในขั้นตอนที่ 2 (ตัดเส้น)

3 บาท

แก้ไขโครงภาพ บอกในขั้นตอนที่ 3 (ลงสี)

1 บาท

แก้ไขสี บอกในขั้นตอนที่ 3 (ลงสี)

ตารางราคาเซฟแยกชิ้นงาน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการไฟล์งานพื้นหลังโปร่งใสสำหรับใช้งานหลากหลายทั้งกราฟฟิก สิ่งพิมพ์ และ อะนิเมชั่น

กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเริ่มงานขั้นตอนที่ 2 (ตัดเส้น) ว่าต้องการให้แยกรายละเอียดส่วนไหนเป็นจำนวนกี่ชิ้นงาน.

ลูกค้าแบบจ้างวาดทั่วไป

ลูกค้าแบบจ้างวาดพิเศษ

ราคาค่าวาดเพิ่มเพื่อรองรับการเซฟแยกชิ้นงาน (บาท / 1 ตร.ซม.)

1 บาท

3 บาท

กรณีลูกค้ามีข้อความประกอบ กรุณาส่งไฟล์ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏพร้อมกับภาพประกอบแนบมาพร้อมกับบรีฟงานด้วย และหากต้องการแก้ไขข้อความภายหลังที่นอกเหนือจากบรีฟงานสามารถแก้ไขได้ในอัตราราคาดังนี้ สำหรับลูกค้าทั่วไปคำละ 1 บาท และสำหรับลูกค้าแบบจ้างวาดพิเศษ คำละ 3 บาท.
เมื่อลูกค้าติดต่อพูดคุยเพื่อบรีฟงานเรียบร้อยแล้ว กรุณารอสรุปบรีฟงานเป็นใบเสนอราคาจากผู้วาดก่อนโอนเงิน. กรุณาไม่โอนเงินเข้าบัญชีผู้วาดก่อนได้รับใบเสนอราคาโดยไม่แจ้งช่องทางติดต่อสำหรับคืนเงินด้วยนะคะ.
*กรุณาบรีฟงานให้ละเอียด(อธิบายรายละเอียดงาน)ชัดเจนจนมั่นใจว่าผู้วาดจะสามารถเห็นภาพเดียวกับสิ่งที่ท่านคิดได้. เพราะเราจะยึดเอาบรีฟงานที่สรุปไว้ในใบเสนอราคาเป็นหลักในการทำงาน. หากมีสิ่งใดที่ท่านต้องการและอยู่นอกเหนือจากบรีฟงานที่ได้สรุปไว้ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับให้เราเป็นผู้คิดและออกแบบในส่วนที่ไม่ปรากฏรายละเอียดในบรีฟงานเพิ่มเติมได้ทันทีแล้วโดยไม่มีการแก้ไขใด. การขอเพิ่มลดตัดทอนที่นอกเหนือจากบรีฟงานมีค่าใช้จ่าย ยกเว้นแต่การขอตัดรายละเอียดบางอย่างที่ผู้วาดเพิ่มเองโดยพลการออกนั้นสามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.