สองสิ่งที่เลอค่าที่สุด

ความมั่นใจของคุณมีค่าแค่ไหน. และเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถึงจะได้ความจริงใจมา.

How much is your confidence? And how much must we pay to get the sincerity.

อาจมีคนที่เห็นตรงกันกับจ๋าบ้าง ว่าทั้งสองสิ่งที่กล่าวมาล้วนมีค่า และไม่อาจแลกมาได้ด้วยเงิน.

There may be people who agree with me. That both of the above are valuable And cannot be exchanged for money.

เงินไม่อาจซื้อความมั่นใจได้ และต่อให้มีเงินมากแค่ไหนก็ไม่อาจซื้อความจริงใจได้เช่นกัน.

Money can’t buy confidence. And even if you have a lot of money, you cannot buy sincerity either.

แอดเลอร์กล่าวว่า “จงยอมรับในตัวเอง ไม่ใช่มั่นใจในตัวเอง” ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า สิ่งที่เราเรียกว่าความมั่นใจ แท้จริงแล้วมาจากความเชื่อมั่นในตนเอง และเราจะเชื่อมั่นในตนเองได้นั้นเราจำเป็นจะต้องรู้จัก เข้าใจ และยอมรับในสิ่งที่เราเป็น. “ยอมรับในตัวเอง” นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นใจ

Adler said “Accept yourself, Not self-confidence “makes us understand that What we call confidence In truth, it comes from believe in your self.  And to be able to believe in yourself, we need to know, understand, and accept what we are. “Accept yourself” This is the beginning of confidence.

ความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความเชื่อใจโดยปราศจากความระแวง และเราจะไม่สามารถเชื่อใจใครได้เลยหากเราไม่สามารถเชื่อในตนเอง.

Confidence can only come with trust without paranoia. And we cannot trust anyone if we cannot believe in ourselves.

ดังนั้นหากเราสามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเองได้แล้ว เราก็จะไม่มีวันถูกใครก็ตามทำลายความมั่นใจลงได้ทั้งนั้น. นี่เป็นก้าวสำคัญของชีวิต. และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตมีความสุข

Therefore, if we are able to believe in ourselves We will never be able to be destroyed by anyone. This is an important step in life. And is the starting point for making life happy

การบ่มเพาะความความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองจึงสำคัญมาก และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแลกมาได้ด้วยเงิน. เราไม่จำเป็นต้องซื้อคอร์สเรียนราคาแพงเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะได้ความรู้อะไรเป็นพิเศษหรือเก่งกว่าคนอื่นๆ, เช่นเดียวกับที่เราไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงเพื่อให้รู้สึกว่าเนื้อตัวเรามีค่า, เราไม่ต้องจำเป็นต้องใส่นาฬิกาหรูเพื่อให้รู้สึกว่าชีวิตเรานั้นสำคัญ, เราไม่จำเป็นต้องซื้อบ้านหลังใหญ่เพื่อให้รู้สึกว่าเรามีครอบครัวที่อบอุ่น. ขอเพียงแค่เราเชื่อใจกัน.

Cultivation of feelings of self-confidence is therefore very important. And is something that cannot be exchanged for money. We don’t need to buy expensive courses to make sure we get something special or better than others, just as we don’t need to wear expensive clothes to feel our body is precious. , We don’t need to wear luxury watches to feel that our lives are important, we don’t need to buy a big house to feel like we have a warm family. We just trust each other.

เริ่มจากเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับในตนเอง.

Start by trusting in yourself Accept yourself.

และวิธีที่ง่ายที่สุดในการจะแสดงความจริงใจนั่นคือการสละประโยชน์. การที่เราจะพูดต่อเพื่อนๆ ผู้อ่านทุกท่านตรงนี้ตามจริงโดยไม่มีคอร์สเรียนราคาแพงขาย ไม่มีสิ่งใดแลกเปลี่ยน. ขอเพียงแค่สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านที่ได้บังเอิญผ่านเข้ามาอ่านแล้วรู้จักกันก็รู้สึกยินดีมากแล้ว.

And the easiest way to show sincerity is to give up the benefit. We will talk to friends. All readers here, as is true, without expensive courses for sale. Nothing exchanged. If only this thing is of benefit to you who have come across it and read it and know each other, it is very happy.

การบ่มเพาะนิสัยเชื่อมั่นในตนเองเป็นก้าวแลกที่สำคัญและทำให้ชีวิตสามารถมีความสุขได้ง่ายขึ้นในทุกๆสถานการณ์. เป็นนิสัยที่ดีที่ถ้าเด็กๆมีติดตัวไว้แล้วก็จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งกายและใจ. และสิ่งที่เลอค่าเช่นนี้ ท่านสามารถสร้างได้ด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆ เริ่มจากทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จที่บ้าน.  อาจจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ได้ และทำให้สำเร็จบ่อยๆจนเป็นนิสัย.

Cultivating self-confidence is an important step forward and makes life easier to be happy in any situation. It is a good habit that if children have it on their own, they will be safe from physical and mental suffering. And such precious things You can create it yourself by simple methods. Start by accomplishing something at home. May be small pieces And achieving it often becomes a habit.

 

กว่าเราจะรู้ตัว เด็กๆของเราก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมากจนยากที่จะมีสิ่งใดมาทำร้ายได้เสียแล้ว.

Before we know it Our children are so strong that it’s hard to hurt anything.

เชื่อสิว่า ท่านสามารถมอบความสุขและสิ่งที่เลอค่าให้แก่เด็กๆที่บ้านได้โดยไม่ต้องใช้สตางค์เลยแม้แต่บาทเดียว. เพราะเพียงแค่สายตาที่คุณมองงาน รอยยิ้ม คำพูดที่แสดงถึงความชื่นชมอย่างจริงใจ นั้นมีค่ามากกว่าคอร์สเรียนราคาแพงหรือของเล่นชิ้นไหนๆที่เราจะสรรหามาให้แก่เด็กๆของเรา.

Believe that you can give happiness and precious things to children at home without having to spend even one baht. Because only your eyes look at the job, the smile, the words that show sincere admiration That is more valuable than an expensive course or any toy that we will find for our children.

ขอให้ทุกท่านอยู่บ้านอย่างมีควาวมสุขในช่วงนี้นะ.

I wish you all to be at home happily in this period.