Categories
"Love"

สุขใจแค่ไหนที่ผมได้มีคุณ

ความภูมิใจเล็กๆของผมคือการทำให้คุณมีความสุข.

“How happy I am when I have you.”

My small pride is to make you happy.