วันวิสาขบูชา 62

วันวิสาขบูชา2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม (ปีนี้วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม หยุดชดเชย) ถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกิด 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 ถึงแม้ว่าจะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ คือ

  1. วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ     2. วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้  3. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน  เพื่อเป็นการระลึกถึง ชาวพุทธจะมีการทำบุญ ฟังธรรมและเวียนเทียนที่วัด

วันหยุดนี้มีหนังอินเดีย เป็นหนังที่ดีมีคุณภาพและได้รับรางวัลฟิลม์แฟร์ เรื่อง บทเพลงในโลกมืด  วันหยุดในวันพืชมงคล ได้ชมหนังฝรั่งแนวตัวละครหลักตาบอด  คราวนี้ลองชมหนังอินเดียที่ตัวละครหลักตาบอดเช่นกัน  เขาได้บอกเล่าเรื่องราวชวนให้ติดตาม น่าตื่นเต้นอย่างที่คาดไม่ถึง และให้ข้อคิดดี ๆ ที่น่าประทับใจเช่นกัน

ติดตามชมจากลิงก์นี้ หรือจาก Netflix

วันพืชมงคล 62

วันพืชมงคงปี 2562 ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม  มีขึ้นเพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับเกษตรกรของชาติ และระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ได้จัดมีพระราชพิธีพืชมงคงจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพิธีจะทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง โดยมีพิธีทำขวัญเมล็ดพันธ์ุพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน ฯลฯ เพื่อให้พันธุ์เหล่านี้ปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์มีความเจริญงอกงาม ส่วนนี้เรียกว่าพิธีพืชมงคง อีกส่วนคือพิธีแรกนาขวัญ โดยเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว เพื่อให้เป็นเครื่องแสดงว่าได้เข้าสู่ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ เพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

วันหยุดนี้มีหนังฝรั่งเรื่อง  At First Sight  (จุดไฟรัก  เติมไฟฝัน)  สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง ที่นายแพทย์ได้นำมาเขียนบทหนัง ซึ่งตัวละครมีชีวิตจริง   บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นอยู่โลกของคนที่ตาบอด  แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาได้มองเห็นอีกครั้ง กับความรู้สึกที่เขาได้เผชิญอยู่  ต่อมาเมื่อเขาได้กลับไปยังจุดโลกเดิมของเขาอีกครั้ง  เขาก็ได้รับความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็น  รวมทั้งวิธีการรักษาของแพทย์ด้านดวงตา  เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดดี ๆ และก็ประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ ได้ดีด้วย

ติดตามได้จากลิงก์นี้  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

เนื่องในช่วงนี้ คือ วันที่ 4-6 พฤษภาคม  2562  ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญที่จะถูกจารึกทางประวัติศาสตร์ไทย เป็นเหตุการณ์ที่ชาวไทยทั้งประเทศร่วมกันแสดงความยินดี ปลาบปลื้ม ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย  ที่พวกเราได้เข้าสู่ยุคสมัยของกษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวารงกูร (รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)   ในช่วงนี้  ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น  ได้มีหมายกำหนดการ และถ่ายทอดสดทางทีวี ดังนี้

4 พฤษภาคม 2562 – เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

5 พฤษภาคม 2562 –  เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

6 พฤษภาคม 2562 – สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีกำหนดการดังนี้

16.30 น. เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
• 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงกลางแล้ว จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ซึ่งจะเป็นการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยจะมีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น.

Cr. Information & Pics from phralan.in.th